вторник, 18 септември 2012 г.

ТЕМПЕРАМЕНТА НА ЧОВЕКА

ТЕМПЕРАМЕНТЪТ
НА ЧОВЕКА Е СЛОЖЕН
И НЕОБЯТЕН КАТО ВСЕЛЕНАТА!
                                                     Тодор Миков

ТЕМПЕРАМЕНТА НА ЧОВЕКА

Още в древността хората са се интересували от темперамента на човека и са създали философия за него. Какво е темперамент и каква е неговата анатомия? “Темпераментът е съвкупност от устойчиви индивидуални психични свойства, определящи динамиката на психическата дейност на човека и оставящи относително постоянни при различни мотиви, съдържание и цели на дейността“. Какви са неговите параметри? Може ли да се квалифицира по някакъв начин? Да! Темперамента на Човека си има своите параметри и квалификации, който не са малко и са определени от много философи и мислители, а в днешно време са научно обосновани от съвременната наука и са предмет на психологията и на психоаналитиката. От гледна точка на философията:, темперамента се изразява в 4-ри основни вида: флегматик, холерик, меланхолик и сангвиник /вижте рисунките/


“Четирите темперамента нарисувани от Йохан Лаватер. Флегматик, холерик, меланхолик и сангвиник (по часовниковата стрелка.)“

Преди това искам да поразсъждавам по анатомията на темперамента, защото той е неразривно свързан с харатера /които заедно определят човешката индивидуалност/ и е особеност на личността, която се характеризира с изключително устойчиви свойства на психиката. Една от характерните черти на човешкия темперамент е неговата бързина, съответно и бавността по време на възникналите психични процеси т.е. неговата динамика. За това при някои хора процесите протичат с равномерен темп и ритъм, а при други: поведението, мисловната и емоционалната им дейност се характеризират с голяма променливост. Интензивността на темперамента, също определя силата на протичането на процесите: при едни хора процесите се характеризират с голяма сила, а при други с по-малка сила. Други характерни своиства на темперамента са: емоционалната възбудимост, която определя, реактивността и активността. От всички споменати до тук своиства, най-ярко се очертават: флегматичността и холерикостта на човешкия индивид. Може би темпераментът притежава свойството да характеризира индивидуалното в психичната дейност на човека. В сложната плетеница на темперамента са вплетени още: ригидност, екстроверсия, интроверсия, които са психични състояния на човешкия индивид и психологическата характеристика на темперамента е сложна и необятна, като Вселената. “Според класическата типология на темпераментите, която се базира на една древна класификация на Хипократ /през 5-ти век преди новата ера / описва 4-ри човешки темпераменти /според „преобладаващата в организма им течност”/ и те са: сангвиник (кръв), холерик (жълта жлъчка), флегматик (лимфа) и меланхолик (черна жлъчка).“

имената на четирите типа:
“Сангвиник" /Лабилен тип / "Повишена реактивност. Жив и с голяма възбуда, откликващ на всичко, което привлича вниманието му. Жива мимика и изразителни движения. По лицето може да се отгатне настроението му и отношението му към определен човек или предмет. Бързо съсредоточава вниманието си. Понижена сензитивност (висок праг на усещане) и повишена активност. Много енергичен и работоспособен. Активността и реактивността са уравновесени. Лесно се поддава на дисциплина, добре сдържа проявата на чувствата си и неволевите си реакции. Бързи движения, бърз темп на речта, готовност за включване в нова работа, бързо съсредоточаване на вниманието, находчивост. Висока пластичност. Чувствата, настроението, интересите и стремежите са много променливи. Лесно установява контакти с нови хора, лесно свиква с нови изисквания и с нова обстановка. Може да обича няколко мъже [жени] едновременно. Бързо се превключва от една работа на друга, усвоява и преустройва навиците си. Уравновесен.“
“Холерик" /Възбудим тип/ Както сангвиникът, холерикът също се отличава със слаба сензитивност, висока реактивност и активност, но при него реактивността преобладава над активността. Поради това е необуздан, невъздържан, нетърпелив, избухлив. По-малко пластичен и по-ригиден от сангвиника. Оттук идват и по-голямата устойчивост на стремежите и интересите, и проблемите с пренасочването на вниманието. Бърз психически темп. Неуравновесеност.“
“Флегматик" /Инертен тип/ "Слаба сензитивност и емоционалност. Бедна мимика, неизразителни движения. Работоспособност и издръжливост. Голямата активност преобладава значително над слабата реактивност. Отличава се с търпение и самообладание. Бавен темп на речта и движенията и бавно съсредоточаване. Ригиден. Трудно превключва вниманието си, трудно се приспособява към нова обстановка, трудно влиза в контакт с нови хора и трудно променя навиците си. Уравновесен.“
“Меланхолик" /Понижена възбудимост/ "Голяма сензитивност и много нисък праг на усещанията. Докачлив и извънредно чувствителен. Слаба реактивност, неизразителна мимика и бедни движения, тих глас. Понижена активност. Неувереност в себе си, стеснителен, дори и незначителна трудност може да го накара да се предаде или откаже. Слабо енергичен и ненастойчив, лесно се уморява и е слабо работоспособен. Неустойчиво внимание и бавен психичен темп. Ригиден. Неуравновесен.“
Има още много квалификации на учени и психолози, като:
Карл Густав Юнг (на немски: Karl Gustav Jung) е швейцарски психолог и психиатър, ученик на Зигмунд Фройд. Създава направление в психологията, наречено „аналитична психология“:
Ернст Кречмер (на немски: Ernst Kretschmer) е немски психиатър и психолог, професор в университета в Тюбинген:
Уилям Шелдън (на английски: William Herbert Sheldon) е американски психолог и нумизматик.
И руският психолог и физиолог Иван Павлов (1849-1936), които е разграничил следните четири типа темперамент:
1) Силен, уравновесен, подвижен. 2) Силен, неуравновесен.
3) Силен, уравновесен, бавен.4) Слаб
“Съпоставяйки ги с класическите темпераментни разделения, Павлов достига до извода, че комбинациите от свойства на нервната система определят темперамента.“ и много други учени.
В заключение искам да подчертая, че в тази статия съм взаимствал мисли от други автори и литература /поставил съм ги в кавички “...“/, свързани с темперамента на човека, като държа да се знае, че аз не съм учен – психолог, а просто човек, които чете различна литература, които обича да пише на различни теми и се интересува от всичко което е свързано с живота на човека, техниката, науката, философията и Вселената.


                                                                                 Тодор Миков
                                                                                


  

                                                

Няма коментари:

Публикуване на коментар